Cele statutowe i sposoby działania

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 •  organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych (w tym placówek: wsparcia dziennego, socjalizacyjnych, interwencyjnych, wielofunkcyjnych),
 • podejmowanie wychowawczych, opiekuńczych działań, które wpłyną na poprawę sytuacji innych osób przede wszystkim dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 • udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych,
 • profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z alkoholem, narkomanią i innymi uzależnieniami,
 •  udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych – wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
 • upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń konwencji praw dziecka.

2. Działalność Stowarzyszenia obejmuje również działania w sferze następujących zadań publicznych:

 • działalność charytatywną poprzez:
 • udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży zgłaszającej się w sprawach dla niej ważnych i trudnych,udzielanie pomocy rzeczowej,
  – organizacja samopomocy,

  – prowadzenie poradnictwa,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
  – udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej,
 • przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez:
  – prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną,
 •  nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
  –  uczenie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych służących lepszemu funkcjonowaniu w rodzinie i w szkole,
  – edukacja rówieśnicza,
  – edukacja społeczno-prawna,
  – działalność wychowawczą,
  – działalność opiekuńczą,
  – działalność edukacyjną,
  – działalność terapeutyczną,
 • ochrony i promocji zdrowia poprzez:
  – szerzenie oświaty zdrowotnej,
  – propagowaniu zdrowego stylu życia,
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez:
  – organizację wycieczek, wypoczynku letniego i zimowego,
 • upowszechnia kultury fizycznej i sportu poprzez:
  – organizację imprez rekreacyjnych i sportowych,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez:
   – organizację wymiany dzieci i młodzieży,
  – utrzymywania kontaktów z organizacjami zagranicznymi o podobnym charakterze,
 • promocja i organizacja wolontariatu poprzez:
  – współpracę z wolontariuszami,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez:
  – 
  organizację spotkań, imprez kulturalnych, festynów,
  – 
  promocję wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów,
  – prowadzenie zajęć: muzycznych, teatralnych, plastycznych,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez:
  – kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży i ich rodzin poprzez:
   – prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalność pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, według zasad określonych w przepisach prawa a w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Stowarzyszenie w swojej działalności opiera się na chrześcijańskich ideałach miłości bliźniego.

5. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych współdziała z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim, kościołami innych wyznań oraz z partnerami zagranicznymi.